Statut

26 sierpnia 2018, 19:14

STATUT

Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 885, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie reprezentuje interesy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług pogrzebowych, cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, kamieniarskich, kwiaciarnianych, transportu międzynarodowego, produkcji trumien, urn, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową.

§ 3

 1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa”.

 

Dział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 7

Do celów i zadań Stowarzyszenia należą:

 1. podejmowanie, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, działań w obronie interesów podmiotów wskazanych w § 2,

 2. inicjowanie aktów prawnych dotyczących szeroko pojętej branży pogrzebowej,

 3. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

 4. promocja wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska, związanych z działalności gospodarczą członków Stowarzyszenia,

 5. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, a także uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

 6. pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,

 7. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,

 8. rekomendowanie swoich przedstawicieli do parlamentu i organów samorządowych,

 9. organizacja targów i wystaw branży pogrzebowej,

 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, wspieranie nauki oraz działalności edukacyjnej i oświatowej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

 1. udział w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,

 2. popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników,

 3. delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach organów władz państwowych i samorządowych,

 4. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów – w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,

 5. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw branży pogrzebowej,

 6. wydawanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, stanowiących podstawę uzyskania przez te podmioty zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie usług pogrzebowych,

 7. informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców branży pogrzebowej i wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Stowarzyszenia,

 8. tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych członków Stowarzyszenia,

 9. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej,

 10. doradztwo organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu,

 11. współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zrzeszającymi podmioty prowadzące pokrewną działalność gospodarczą,

 12. tworzenie branżowych departamentów,

 13. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, opisanej w § 48, służącej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

 14. tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych,

§ 9

 1. Zarząd Stowarzyszenie może powoływać pełnomocników regionalnych dla reprezentowania Stowarzyszenia na określonym obszarze.

 2. Na zasadach określonych przez Zarząd pełnomocnik regionalny może utworzyć biuro regionalne.

 3. Pełnomocnik regionalny może być w każdym czasie odwołany przez Zarząd.

 

Dział III

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Stowarzyszenie posiada jedynie członków zwykłych.

2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą określoną w § 1, z wyjątkiem podmiotów prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Członkiem Stowarzyszenia może być w szczególności każdy ze wspólników spółki cywilnej prowadzącej taką działalność.

3. Członkiem Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną prowadzącą działalność, o której mowa w ust. 1. Osoba prawna może dokonać wskazania tylko jednej osoby fizycznej. Wskazanie może zostać cofnięte, co może być podstawą orzeczenia przez Zarząd o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 11

1. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd po rozpatrzeniu deklaracji zainteresowanego podmiotu i zweryfikowaniu spełnienia warunków wskazanych w § 10.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa deklarację w formie określonej przez Zarząd (zobowiązując się do przestrzegania Statutu oraz opłacania składek członkowskich) oraz przedstawia dokumenty potwierdzające jej związek z działalnością gospodarczą w zakresie branży pogrzebowej.

§ 12

Członek Stowarzyszenia wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, bądź przez pełnomocnika ustanowionego na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 13

Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

2) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

3) korzystania ze wszelkich form pomocy Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań Izby,

3) swoim działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby,

4) regularnie opłacać składki członkowskie,

5) odnosić się z szacunkiem i lojalnością do członków Stowarzyszenia i jego organów,

6) stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia, niezależnie od ich osobistej oceny,

7) w razie konieczności – na wezwanie organów Stowarzyszenia stawiać się w wyznaczonym czasie i miejscu, a także składać niezbędne wyjaśnienia na piśmie.

2. O ewentualnej niemożności stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień członek Stowarzyszenia jest zobowiązany powiadomić pisemnie właściwy organ Stowarzyszenia uzasadniając niemożność stawiennictwa lub złożenia wyjaśnień.

§ 15

1. Zarząd Stowarzyszeniu stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku:

1) złożenia Zarządowi na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

2) śmierci,

3) niespełniania warunków członkostwa wskazanych w § 10,

4) nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, po pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległości z wyznaczeniem przynajmniej tygodniowego terminu,

5) prawomocnego ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie w związku z prowadzeniem działalności określonej w § 1 Statutu.

2. Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 16

 1. Uchwałę lub orzeczenie o utracie członkostwa doręcza się zainteresowanemu z pouczeniem o trybie odwołania.

 2. Od uchwały lub orzeczenia o utracie członkostwa zainteresowany może odwołać się na piśmie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dnia od dnia doręczenia odpisu uchwały lub orzeczenia.

 3. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

 4. Doręczona zainteresowanemu uchwała lub orzeczenie w przedmiocie utraty członkostwa podlega wykonaniu niezależnie od wniesienia odwołania.

 

Dział IV

Organy Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 17

1. Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego działają społecznie i nieodpłatnie, a swoje obowiązki wykonują jedynie osobiście.

3. Nie można łączyć członkostwa organach Izby wskazanych w ust. 1 pkt 2-4.

4. Bez zgody Walnego Zgromadzenia członkostwa w organach wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 nie można łączyć z pełnieniem funkcji w organach podmiotów, które mają podobny zakres działania.

§ 18

W skład organów Stowarzyszenia mogą wchodzić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, przy czym upływa z dniem, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie zwołane dla dokonania wyboru nowego Zarządu.

 2. Rozwiązanie lub skrócenie kadencji Zarządu powoduje automatyczne skrócenie kadencji Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z dniem najbliższych wyborów do Zarządu.

 3. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w tym samym trybie następuje również odwołanie członków organów.

 4. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wygasa na skutek

1) rezygnacji złożonej Zarządowi,

2) śmierci,

3) odwołania przez Walne Zgromadzenie,

4) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom.

6) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia.

 1. W przypadku niedokonania wyboru członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie kadencja organów Stowarzyszenia przedłuża się, a Zarząd jest zobowiązany do zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów.

§ 20

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają obowiązek:

1) wypełniać powierzone im obowiązki z najwyższą starannością i zaangażowaniem,

2) kierować się w pełnieniu powierzonej funkcji dobrem Stowarzyszenia oraz dobrem środowiska zawodowego,

3) traktować wszystkich członków Stowarzyszenia na równych prawach,

4) w granicach swych zadań, wiedzy i możliwości służyć radą, informacją i pomocą wszystkim członkom Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą wykorzystywać powierzonych im funkcji we własnych sprawach, dla korzyści własnej lub osób im bliskich albo korzyści związanych z nimi przedsiębiorców.

 2. Zakazu z ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbieżności interesu pełniącego funkcję z interesem Stowarzyszenia lub środowiska zawodowego

§ 22

Powołane w Stowarzyszeniu komisje i zespoły problemowe działają społecznie i nieodpłatnie.

 

Rozdział II

Walne Zgromadzenie

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku, najpóźniej do 31 maja.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

 4. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd do dnia 30 kwietnia, zwołuje je Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, a w przypadku niemożności jej podjęcia – samodzielnie.

 5. O miejscu, terminie i porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi na co najmniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

 6. Projekt porządku obrad przedstawia Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie. Wnioski członków w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad powinny być składane Zarządowi najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Wniosek niezgłoszony w tym trybie może zostać przyjęty przez Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zwołuje je Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Stowarzyszenia uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych z podpisem notarialnie poświadczonym.

 2. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Stowarzyszenia.

 3. Pełnomocnik nie może być członkiem Stowarzyszenia.

 4. Każdy członek Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, z zastrzeżeniem postanowienia § 47 ust. 1.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie,

2) uchwalenie regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia,

4) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6) wytyczanie kierunków działania oraz uchwalenie programów Stowarzyszenia,

7) zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia

8) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

9) udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wpłaty,

11) wyrażanie zgody na powierzanie Stowarzyszeniu wykonywania niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej,

12) nadawanie w drodze uchwały godności „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia” byłemu Prezesowi,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.

 

Rozdział III

Zarząd

§ 28

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych Statutem dla innych organów.

 3. Zarząd - za zgodą Walnego Zgromadzenia - może występować z wnioskiem do Rady Ministrów o powierzenie Stowarzyszeniu wykonywania niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji.

 4. Zarząd ma obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 29

 1. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Stowarzyszenia oraz od 4 do 6 członków Zarządu.

 2. Walne Zgromadzenie przed przystąpieniem do wyborów ustala liczbę członków Zarządu.

 3. W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w składzie tego organu pozostaje co najmniej 3 członków.

 4. Na czele Zarządu stoi Prezes Stowarzyszenia.

 5. Zarząd wybiera spośród swoich członków nie więcej niż dwóch Wiceprezesów.

§ 30

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, wśród których jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.

§ 31

W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowywaniu i realizacji zadań Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, nie mniej niż trzech.

 2. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu jest jawne, jeżeli żaden z jego członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

 3. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzeczeń Sadu Koleżeńskiego.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera pięciu członków Komisji Rewizyjnej.

 3. W przypadku ustania członkostwa członka Komisji Rewizyjnej nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej trzech członków.

 4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 34

Do Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskami,

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności w składzie co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 36

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 2. Głosowanie na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.

 

Rozdział V

Sąd Koleżeński

§ 37

 1. Walne Zgromadzenie wybiera pięciu członków Sądu Koleżeńskiego

 2. W przypadku ustania członkostwa członka Sądu Koleżeńskiego nie ma obowiązku przeprowadzania wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej trzech członków.

 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 38

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, uchwał władz, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów kupieckich lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§ 39

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym niż trzech członków.

 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, każdego z członków Stowarzyszenia - nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 40

Wobec członka Stowarzyszenia, który dopuścił się zachowań wskazanych w § 38 pkt 1 Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 41

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 42

 1. Orzeczenia i uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

 2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, jeżeli żaden z jej członków nie zażąda utajnienia głosowania. W takim przypadku o sposobie głosowania decyduje Sąd Koleżeński zwykłą większością głosów.

 3. Głosowanie nad orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego jest tajne.

 

Dział V

Gospodarka finansowa i majątek Stowarzyszenia

§ 43

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 44

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

4) wpływów z działalności statutowej,

5) dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 45

 1. Każdy Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do wniesienia wpisowego i opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

 2. Wpisowe należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia traci moc. Członek Stowarzyszenia może korzystać z praw członkowskich dopiero po wpłaceniu wpisowego.

 3. Składki członkowskie należy wpłacać miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia lub do kasy Stowarzyszenia.

 4. Z ważnych przyczyn, na wniosek zainteresowanego, Zarząd ma prawo do obniżenia składki członkowskiej na przyszłość oraz do umorzenia do 50% zaległości w składkach.

§ 46

Dla realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1) działalność wydawnicza i poligraficzna, w tym wydawanie biuletynu branżowego

2) reklama,

3) organizacja targów i wystaw branży pogrzebowej,

4) doradztwo dla przedsiębiorców branży pogrzebowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami,

5) organizacja i prowadzenie kursów, szkoleń i innych pozaszkolnych form kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw branży pogrzebowej.

6) usługi finansowe, księgowe i ubezpieczeniowe.

 

Dział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 47

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Firmy zrzeszone w SPIP

Kwartalnik Funeralny

Deklaracja członkowska

Reklamy

Partnerzy